Regulamin

Tax Care SA
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
www.programpartnerski.taxcare.pl

TAX CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, której kapitał zakładowy wynosi 6 000 000 zł.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO
TAX CARE SA – PROGRAM PARTNERSKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Tax Care SA – PROGRAM PARTNERSKI” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z przedmiotowego serwisu.

II. DEFINICJE
Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego
serwisu tematycznego Tax Care SA – PROGRAM PARTNERSKI” sformułowania oznaczają:
Tax Care – firmę Tax Care SA, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis – serwis tematyczny Tax Care, poświęcony tematyce związanej z programem partnerskim.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Tax Care SA – PROGRAM PARTNERSKI”, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu.
Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Tax Care SA zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:
– MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
– Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA TAX CARE SA
Tax Care SA zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Tax Care SA – PROGRAM PARTNERSKI ” oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Tax Care SA oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Tax Care SA nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
3. Tax Care SA nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r., poz. 1182), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zamieszczonym w serwisie.
2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu kontaktowym, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Tax Care SA, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Dane nie będą nikomu udostępniane.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi TAX CARE SA realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres programpartnerski@taxcare.pl
7. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres programpartnerski@taxcare.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
8. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami , w trosce o jakość usług, są rejestrowane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby Tax Care SA oraz na adres e-mail programpartnerski@taxcare.pl
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres programpartnerski@taxcare.pl
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Tax Care SA zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

Umów się na spotkanie Dowiedz się więcej
×
Ta strona używa plików cookies, więcej informacji znajdziesz tutaj